آداب و اصول ذاکری-فصل دوم

علل انتخاب شدن ما برای مداحی ( به تعبیر دیگر چرا وظیفة مداحی به دوش ما گذاشته شده است ؟ ) اگر ما جواب این سوال را بدانیم، سرمایهای خوبی بدست میآوریم و سعی میکنیم از این سرمایه به نحو احسن حفاظت و حراست کنیم و در نتیجه فیض آن را خودمان می بریم. مال خوب، سرمایه خوب، فکر خوب و… نیاز به محافظت خوب هم دارند و نباید آنها را به راحتی از دست داد.

استاد: حاج حسین سازور

علل انتخاب شدن ما برای مداحی ( به تعبیر دیگر چرا وظیفة مداحی به دوش ما گذاشته شده است ؟ )

اگر ما جواب این سوال را بدانیم، سرمایهای خوبی بدست میآوریم و سعی میکنیم از این سرمایه به نحو احسن حفاظت و حراست کنیم و در نتیجه فیض آن را خودمان می بریم. مال خوب، سرمایه خوب، فکر خوب و… نیاز به محافظت خوب هم دارند و نباید آنها را به راحتی از دست داد. بنابراین اگر کسی فهمید که چرا مداح شده در نتیجه مواظبت و مراقبتش بیشتر خواهد بود. دلائلی که ما برای کسوت نوکری و مداحی اهل البیت(ع) انتخاب شده ایم عبارتند از:

۱- پی بردن به عنایت خاص خدای متعال یا اهل البیت(ع):

انسان باید درک کند که این مسئولیتی که روی دوشش گذاشته شده، عنایت خاص خدای متعال و اهل البیت(ع) است. تشخیص این عنایت به عهدة خود انسان است. اگر ما دارای صفات مدح شدیم، در نتیجه اهل البیت(ع) ما را یاری میکنند، یعنی عنایت خاص به ما خواهند داشت.

۲- کشف تواناییهای مداحی در درون خود:

هر کسی خودش متوجة این امر میشود که چه تواناییهایی در وجود خود به صورت بالقوه دارد. مثل داشتن صوت خوش، سرودن شعر، بیان خطابه و تقلید صدا از بهترینها و…، مثلا در بین چند نفر متوجه میشود که صوت او از همه بهتر است. اگر فردی در خودش، یکی از عواملی که بیان شد کشف کرد، پس می تواند خود را برای مداحی آماده نماید.

۳- نگاه خاص به محیط اطراف خود و تطبیق با رویدادهای مربوط به اهل البیت(ع):

باید سعی کنیم که نگاهمان به رویدادهای اطراف، نگاه خاص باشد. بعضی از مداحان با تجربه هستند که برای روضه خواندن، از رویدادها و اتفاقات محیط خود کمک میگیرند.

بنابراین اگر در وجود کسی، توانایی مداح شدن به وجود آمد حتما نگاهش با دیگران متفاوت خواهد بود.

۴- یقین و اطمینان از ممهور شدن به مهر فاطمی و علوی:

ما باید یقین کنیم که حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین(ع) به ما مهر نوکری زدهاند و این مسئولیت را برعهدة ما گذاشته اند. البته یقین مداح، حجتی برای دیگران نیست. بلکه این یقین برای خود فرد مداح و کسانی که به او اعتماد دارند مورد وثوق می باشد. همانطور که مکاشفات افراد، برای خودشان و افرادی که مورد اطمینان آنها هستند مستند و مستدل می باشد.

این یقین از راههای مختلفی بدست می آید که عبارتند از:

الف: فرد مستقیما انتخاب شدة اهل البیت(ع) باشد.

ب: از طریق افراد مورد وثوق مانند اولیاء الله به او ثابت شود.

ج: دعای خاص افراد مستجاب الدعوه مانند پدر و مادر باعث شود.

د: از طریق پی بردن به عظمت مداحی.

۴- یقین و اطمینان از ممهور شدن به مهر فاطمی و علوی:

ما باید یقین کنیم که حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین(ع) به ما مهر نوکری زدهاند و این مسئولیت را برعهدة ما گذاشته اند. البته یقین مداح، حجتی برای دیگران نیست. بلکه این یقین برای خود فرد مداح و کسانی که به او اعتماد دارند مورد وثوق می باشد. همانطور که مکاشفات افراد، برای خودشان و افرادی که مورد اطمینان آنها هستند مستند و مستدل می باشد.

این یقین از راههای مختلفی بدست می آید که عبارتند از:

الف: فرد مستقیما انتخاب شدة اهل البیت(ع) باشد.

ب: از طریق افراد مورد وثوق مانند اولیاء الله به او ثابت شود.

ج: دعای خاص افراد مستجاب الدعوه مانند پدر و مادر باعث شود.

د: از طریق پی بردن به عظمت مداحی.

#
#