آداب و اصول ذاکری-فصل چهار

در مورد صفات و ویژگیهای. فرق بین صفت و ویژگی در اینست که صفت در وجود انسان قرار دارد، ولی ویژگی را باید فرد در وجود خود ایجاد نماید. صوت خوب می تواند یکی از ابزار مهمی در جذب افراد به سمت مجالس اهل البیت(ع) باشد. مشخصة یک ذاکر اهل البیت(ع)، خوب خواندن است. به ما سفارش شده است که حتی قرآن و اذان را نیز با صوت خوب بخوانند. ذاکر اهل البیت(ع) باید توانایی دعاخواندن داشته باشد

استاد: حاج حسین سازور

ویژگیهای ذاکر:

در فصل گذشته صفات ذاکر را بیان کردیم و در این فصل می خواهیم ویژگیهای یک ذاکر را بیان نماییم. فرق بین صفت و ویژگی در اینست که صفت در وجود انسان قرار دارد، ولی ویژگی را باید فرد در وجود خود ایجاد نماید.

ویژگیهای یک ذاکر عبارتند از:

۱- دارا بودن صوت خوش:

صوت خوب می تواند یکی از ابزار مهمی در جذب افراد به سمت مجالس اهل البیت(ع) باشد. مشخصة یک ذاکر اهل البیت(ع)، خوب خواندن است. به ما سفارش شده است که حتی قرآن و اذان را نیز با صوت خوب بخوانند.

۲- خوب خواندن و کم خواندن:

همة هدف ما در دستگاه سیدالشهدا(ع) اینست که در مردم تشنگی ایجاد کنیم و مردم را تشنة روضه خوانی و دستگاه سیدالشهدا(ع) نگه داریم، چون ظرفیتهای مردم با هم فرق می کند. بنابراین ذاکری که هم کم و هم خوب بخواند ضمن اینکه در مردم تشنگی ایجاد خواهد نمود مردم نیز به مجالس علاقمند می گردند. از سوی دیگر ذاکر باید صداقت در خواندن داشته باشد یعنی اگر می گوید ۲ بیت می خوانم و رفع زحمت می کنم حتماً باید بیشتر از ۲ بیت نخواند.

آب کم جوی و تشنگی آور بدست تــا بجوشــد آبت از بـالا و پسـت

۳- ذاکر باید دعاخوان باشد:

ذاکر اهل البیت(ع) باید توانایی دعاخواندن داشته باشد. اصل خواندن دعا، ثواب دارد. ولی معلوم نیست شعری که ما انتخاب کردیم شعر مورد نظر اهل البیت(ع) باشد. ولی ادعیه، کلام نورانی اهل البیت(ع) هستند. در زیارت جامعة کبیره می خوانیم که « کَلامُکُم نُور ». شما اجباراً در بعضی از موارد باید روضه را همراه دعا بیان کنید تا مستمع بیشتر و بهتر با معارف اهل البیت(ع) آشنا شود. مثلاً در هنگام روضه خواندن، مجبور شوید فرازهایی از دعای ندبه یا جامعة کبیره را بخوانید اگر نتوانید دعا را بخوانید اثر منفی خواهد گذاشت.

در دعاخواندن توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

اول اینکه اصل خواندن دعا ثواب زیادی دارد چون از لسان اهل البیت(ع) بیان شده است.

دوم اینکه دعا را باید بطور صحیح و درست بخواند.

سوم اینکه ذاکر باید معانی دعا را هم بداند.

وچهارم اینکه ذاکر باید بداند نکات دعایی را درکجای شعر یا مقتل استفاده نماید.

۴- ذاکر باید اهل سوز و اشک چشم باشد:

امام صادق(ع) فرمودند: « شما وقتی که در مصائب جد ما، اشک بر گونههایتان جاری شود، اولین اثرش اینست که خدای متعال گناهان آن شخص را میبخشد وگناهان و رذائل او تبدیل به حسنات می گردد. » انقلاب امام سجاد(ع)، انقلاب اشک بود. سلاح مومن، اشک او است. اشک سلاحی است که صدا ندارد ولی تأثیرش بسیار زیاد است. در روایت آمده که: « اگر یتیم قطره ای اشک بریزد عرش خدا به لرزه در می آید. » و باز در روایت داریم که فرمود: « اشک که بر گونه جاری شد، درهای رحمت خدا باز میشود. » نوعاً کسانی که دارای اشک چشم هستند مورد عنایت پروردگار و اهل البیت(ع) می باشند. ذاکر باید خود اهل سوز و اشک چشم باشد، در غیر اینصورت نباید از مردم و مستمعین خود توقع داشته باشد. شما باید زمانیکه در مجلس اهل البیت(ع) شرکت میکنید این سلاح را همراه خود بیاورید، زیرا شما به جنگ با شیطان میروید.

#
#