آداب و اصول ذاکری

آداب و اصول ذاکری

خواندن در پیشگاه حضرت سیدالشهدا(ع) دارای یک سری ظرافت ها و لطافت هایی است که رعایت آنها باعث اثرگذاری بیشتر، هم در ذاکر یا مداح و هم در مستمعین می گردد و همانطوری که خواندن مداح یا ذاکر، دارای ظرافتهای خاصی است، شخص مداح یا ذاکر هم نیز باید از نظر روحی لطیف و ظریف باشد. زیرا انسان سنگدل، هیچگاه نمیتواند فردی مؤثر و نوکری ارزشمند برای امام حسین(ع) باشد.
آداب و اصول ذاکری-فصل اول

آداب و اصول ذاکری-فصل اول

مدح یعنی بیان صفات ممتاز یک شخص یا یک شی و مداحی نیز در اینجا یعنی بیان فضائل و ویژگیهای اهل البیت (ع). مداحی صفت توحیدی است و مداحی کردن یک فرد همان تعریف از صفت توحیدی خداوند است. مدح دو گونه است یا مدح ممدوح است یا مدح مذموم.
آداب و اصول ذاکری-فصل دوم

آداب و اصول ذاکری-فصل دوم

علل انتخاب شدن ما برای مداحی ( به تعبیر دیگر چرا وظیفة مداحی به دوش ما گذاشته شده است ؟ ) اگر ما جواب این سوال را بدانیم، سرمایهای خوبی بدست میآوریم و سعی میکنیم از این سرمایه به نحو احسن حفاظت و حراست کنیم و در نتیجه فیض آن را خودمان می بریم. مال خوب، سرمایه خوب، فکر خوب و… نیاز به محافظت خوب هم دارند و نباید آنها را به راحتی از دست داد.
آداب و اصول ذاکری-فصل سوم

آداب و اصول ذاکری-فصل سوم

باید سعی کنید حلال و حرام خدا را رعایت نمایید. خودتان را با تقوای الهی زینت ببخشید. با نفس خود مبارزه کنید و رذائل را از وجودتان تطهیر نمایید تا انسانهای پاک و متدین گردید. مداح اهل البیت(ع) نه تنها باید دارای صفات خاص باطنی باشد بلکه از نظر ظاهری هم باید دارای ویژگیهای خوبی باشد. در حال حاضر مشکلی که ما خیلی با آن روبرو هستیم همین ظاهر ذاکرین می باشد.
آداب و اصول ذاکری-فصل چهار

آداب و اصول ذاکری-فصل چهار

در مورد صفات و ویژگیهای. فرق بین صفت و ویژگی در اینست که صفت در وجود انسان قرار دارد، ولی ویژگی را باید فرد در وجود خود ایجاد نماید. صوت خوب می تواند یکی از ابزار مهمی در جذب افراد به سمت مجالس اهل البیت(ع) باشد. مشخصة یک ذاکر اهل البیت(ع)، خوب خواندن است. به ما سفارش شده است که حتی قرآن و اذان را نیز با صوت خوب بخوانند. ذاکر اهل البیت(ع) باید توانایی دعاخواندن داشته باشد
#
#