اشعار ویژه عید غدیر

اشعار ویژه عید غدیر

سلطان سریر در غدیر است علی
هم جان رسول و هم وزیر است علی

تنها نه به کائنات مولاست علی
بر خاتم انبیا امیر است علی
#
#